Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

O wydziale

Strona główna » O wydziale

Tel. 32 67 220 02
Tel./fax 32 67 220 01
Pokój nr 215
Pokój nr 216, 217 – sprawy dotyczące wojskowości
pz@zawiercie.eu


Do zakresu działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy w szczególności:

1. Przygotowanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej.
2. Przygotowanie i kierowanie działaniami Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania.
3. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja Planu Obrony Cywilnej miasta Zawiercia.
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla formacji obrony cywilnej i ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
5. Przygotowanie i prowadzenie procesu ewakuacji ludności.
6. Współdziałanie w zakresie zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń.
7. Ustalanie i nadzorowanie wykonania zadań w zakresie obrony cywilnej w stosunku do instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta.
8. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronności, obrony cywilnej i w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
9. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
10. Planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt obrony cywilnej.
11. Opiniowanie Planu zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury technicznej pod kątem wymogów obrony cywilnej.
12. Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja baz danych na potrzeby planowania cywilnego, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.
13. Wykonywanie zadań planistyczno-operacyjnych dla Prezydenta Miasta w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń.
14. Zapewnienie warunków do koordynacji działań w zakresie wystąpienia zdarzeń noszących znamiona kryzysu.
15. Planowanie potrzeb w zakresie budowli ochronnych, prowadzenie ewidencji obiektów oraz urządzeń specjalnych.
16. Koordynowanie zadań w zakresie ochrony dóbr kultury.
17. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego miasta Zawiercia.
18. Obsługa kancelaryjno-biurowa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
19. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
20. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.
21. Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja planów operacyjnych związanych z przygotowaniami obronnymi państwa.
22. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Głównego Stanowiska Kierowania oraz Zastępczego Miejsca Pracy.
23. Opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Systemu Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta.
24. Koordynowanie działalności wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych i nadzorowanych w zakresie realizacji spraw obronnych.
25. Współdziałanie ze służbą dyżurną Straży Miejskiej.
26. Współdziałanie z organizacjami społecznymi w przygotowywaniu i wykonywaniu przedsięwzięć na rzecz ochrony mieszkańców miasta.
27. Prowadzenie Kancelarii Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego.
28. Prowadzenie rejestracji podlegających kwalifikacji oraz udział w pracy Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej.
29. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących służby wojskowej.
30. Opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej i szkolenie kurierów.
31. Udział w treningach Akcji Kurierskiej organizowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki, Wojskową Komendę Uzupełnień i Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 220 02, tel/fax. 32 67 220 01
e-mail: pz@zawiercie.eu

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń. W razie wystąpienia awarii urządzeń przemysłowych, skażeń, katastrof i innych zagrożeń w twoim miejscu zamieszkania zawsze przyjdą Ci z pomocą władze miasta oraz działające w nim służby ochrony ludności, które podejmą niezbędne działania ratownicze. Może okazać się to czasami za mało. Ty sam powinieneś być do nich przygotowany. Powinieneś wiedzieć co robić w przypadku zagrożenia , gdzie szukać pomocy, do kogo się o nią zwrócić, jak zabezpieczyć pomieszczenie w którym przebywasz zanim dotrze pomoc, przygotować się do ewentualnej ewakuacji.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna